Ruptured World – Exoplanetary

 

Ruptured World je hudební projekt skotského spisovatele Alistaira Rennieho, kterého můžete znát jako autora oceňovaného weird fantasy románu Chmurný Válečník. Pro české čtenáře a posluchače jsme zpracovali album Exoplanetary, mrazivě elektrizující temnou atmosférickou hudbu s filmovým nádechem vyprávějící příběh vesmírné mise k Proximě Centauri. Úkol zní jasně: posoudit, zda je planeta vhodná pro koloniální expanzi stále zoufalejší lidské rasy. Skrze útržky přenosů v ambientních kulisách se dozvídáme o výzvách mimozemského průzkumu, s nimiž se mise potýká, a záhy také o skutečnosti, že na Proximě Centauri b nejsou lidští návštěvníci sami.

 

exoplanetary

Obálka: Simon Heath (Cryo Chamber)

 

 

 

TAJNÝ MATERIÁL

 

Zachycené útržky Macraeových přenosů z původní exoplanetární výpravy na Proximu Centauri b za účelem vědeckého průzkumu a nalezení lokace pro koloniální expanzi.

 

Výpustky značí ztrátu přenosu či rušení digitálního signálu.

 

 

PŘEPIS A

Hovoří doktor Hector Macrae z exoplanetární výpravy na Proximu Centauri za účelem vědeckého průzkumu a nalezení lokace pro koloniální expanzi… Iontová rána při vstupu do atmosféry byla silnější, než jsme předpokládali. Museli jsme kvůli… plavidlo jen s obtížemi udrželo plánovaný kurz. Přistání neproběhlo hladce. Následkem nárazu zemřelo několik členů posádky… rozbili základní tábor, ovšem kvůli potížím s generováním elektroplazmatického výboje potřebného k zajištění obvodových obranných mechanismů proti vniknutí nepřátel… Profesor Tarknassus trvá na tom, že planeta je obydlena množstvím neznámých druhů, a proto musíme přijmout náležitá opatření k zajištění našeho bezpečí a přežití.

 

 

PŘEPIS B

Od příletu jsme podnikli několik expedic, abychom si utvořili povšechnou představu o našem okolí. Postačí, řeknu-li, že planeta oplývá neobyčejně bohatou vegetací a je domovem bujnému a mimořádně rozmanitému rostlinstvu. Povrch pokrývá hustý porost vlhkých pralesů s páchnoucími bažinami, jež místy náhle ustupují skalním srázům, prudce klesajícím do propadlých údolí, která bez výjimky halí neproniknutelný příkrov unylé mlhy, takže není nikdy vidět, kde vlastně končí.

 

 

vlnovka šířka 2 cm

 

 

PŘEPIS C

Za soumraku jsme krivreny zahlédli vylétat z Propadlých údolí, potvrdilo se tak, kde obvykle přebývají. Máme za to, že se jedná o velmi inteligentní bytosti a že nás loví soustavně a dávají si nesmírně záležet na tom… tudíž nevstupují do našeho palebného pole. Začali jsme se setměním hlídkovat po obvodu komplexu. A čím je tma hustší, tím lépe je slyšet, že se pomalu, ale jistě blíží.

 

 

PŘEPIS D

Skládají se z prvotní energie a paračástí biomorfní konstituce. Jejich tělo je uzavřeno v povrchových projekcích živoucích vlastností – tvořících základ toho, co profesor Tarknassus označil za protokoly vesmírného vědomí. Jedná se rovněž o základ mimozemských volních sil oplývající vnitřní rozvahou, jak dokládá konání sledující konkrétní touhy a cíle. Ukázalo se, že díky biomorfním vlastnostem své stavby jsou schopni spontánních mutací tělesné hmoty. Každý útvar plní určitou funkci při činnostech zaměřených na přežití – včetně stavby příbytků, využívání surovin získávaných z rostlinných i nerostných zdrojů a také strategií pro lov a hubení invazních forem života, mezi něž jsme se po našem nepravděpodobném příletu na jejich území zařadili i my.

 

 

vlnovka šířka 2 cm

 

 

 

PŘEPIS E

Anatomická nestálost rovněž umožňuje, aby se části jejich těla různě měnily – v zuby, drápy, chapadla s žíravými výměšky či sosáky sloužící ke krmení. Díky této proměnlivosti je mohou podle potřeby využít jako zbraně i jako nástroje… S každým dnem nás ubývá a někteří opustili tábor v naději, že se jim nějak podaří uniknout nevyhnutelnému. Profesor Tarknassus se rozhodl, že se vydá do Propadlých údolí a pokusí se s krivreny navázat kontakt a přesvědčit je, aby nás přestali vraždit. Jde o krajně nebezpečný podnik a bude potřeba, aby si profesor vzal pod podpůrné vrstvy bioobleku těžkou zbroj. Je docela dobře možné, že dřív, než dosáhne svého nemyslitelného cíle, zemře na následky nehody či vyčerpání. A i kdyby se mu povedlo ke krivrenům dospět – co pak? Jaký výsledek asi můžeme očekávat, když nám zcela chybí prostředky, jak se s nimi dorozumět? Šance na úspěch jsou opravdu mizivé, až by se dalo říct, že se profesor dočista pomátl, pakliže na něco takového vůbec pomýšlí.

 

 

Shrnutí — Exoplanetární výprava na Proximu Centauri b za účelem vědeckého průzkumu a nalezení lokace pro koloniální expanzi [AD3472]

 

PROFIL MISE

Cíle:

Vědecké určení vhodné planety pro případné osídlení vybranými členy lidského druhu v reakci na katastrofické důsledky přelidnění, konfliktů, nemocí a hladomoru pro původní obyvatele planety Země.

Financování:

Na financování mise se podílely hlavní ekonomiky Evropy, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie.

Personální obsazení výkonného týmu expedice:

Výkonný ředitel: profesor Yannis Tarknassus

Vedoucí vědecký pracovník: dr. Hector Macrae

Hlavní psycholožka: dr. Valentina Rocchi

Ředitel vojenských a bezpečnostních operací: kapitán Feng Ju Yung

Vedoucí zdravotnice: dr. Cassandra Baleros

Hlavní důstojník pro navigaci a kartografii: kapitán Mike Overton

Vedoucí kosmických letových operací: velitelka letu Annabel Radovsky

Vedoucí exoplanetárních stavebních operací – základní tábor Nula: Thorfinn Grímsdóttir

 

 Ruptured World – Exoplanetary)

Foto: Simon Heath (Bandcamp Ruptured WorldExoplanetary)

 

PROFIL PLANETY

ATMOSFÉRA, KLIMA, TERÉN A BIODIVERZITA

Složení vzduchu:

Podle prvních odhadů 78 % dusíku; 19,5 % kyslíku (pro člověka požadované minimum); 1 % argonu; 0,5 % oxidu uhličitého; stopy vodních par (velmi různorodého složení).

1 % dýchatelné atmosféry tvoří další látky (neznámého složení).

Prostředí pouze částečně vhodné pro člověka: při vystavení průměrným podmínkám přežije člověk bez pomoci nanejvýš 3,4 hodiny. V zájmu bezpečnosti byl zaveden dvouhodinový limit, poté je třeba dodržovat exoenvironmentální požadavky na biooblek třídy AK P-GO v souladu se standardem A563TO.

Srážky a oblačnost:

Kompaktní, hustá základna oblačnosti, klesající místy až na úroveň 180 metrů nad povrchem; vrstevnaté a kupovité mraky, které mají proměnlivý charakter a jsou častým zdrojem těžkých černých sestupných vertikálních proudů, způsobujících náhlé poklesy hladiny světla a viditelnosti, a to i během denních hodin.

V rozporu s předběžnými odhady jsou srážky vydatné a deště se vyskytují často, téměř na denním pořádku, někdy po delší dobu.

Běžné jsou nárazové, četné a vydatné přívalové deště, stejně jako rychle sílící a opětovně slábnoucí bouřky s rozvětvenými blesky (mezi oblaky nebo mezi oblaky a zemí), vzácněji se objevují kulové blesky.

V důsledku elektrické aktivity někdy dochází k tomu, že stromy září podobně jako v případě ohně svatého Eliáše, pozorovatelného na stěžních lodí na Zemi.

Bouře bývají příležitostně doprovázeny náhlými poryvy větru o síle 20–35 m/s. Ty mohou způsobit středně až velmi závažné poškození stromů a představovat potenciální riziko pro delegáty mise.

Crepuscol:

Meteorologické týmy potvrdily, že 0,24 % atmosféry tvoří nekvantifikovaný plynný prvek zavedený do evidence pod názvem crepuscol (pojmenován a schválen profesorem Tarknassem v souladu s ustanovením 6.3 zásad Dohody o misích).

Crepuscol je molekulární plyn střední až vysoké hustoty, který dodává atmosféře charakteristický načervenalý mlhavý vzhled.

Hlavní psycholožka dr. Rocchi rovněž označila crepuscol za možný zdroj psychických poruch, jež byly zaznamenány v chování čelných členů expedičních průzkumných skupin (včetně úzkosti, paranoie, disociace, zvýšené agresivity a hraničních stavů nebo epizod psychotického chování). Za účelem zmírnění účinků dysfunkce a opětovné stabilizace převládajícího myšlení dotčených pacientů předepisuje dr. Rocchi různé standardní farmaceutické opiáty.

K případům extrémního chování patrně přispěly rovněž stesk po domově, ztráta známého prostředí a existenciální trauma spojené s cestováním hlubokým vesmírem.

Profesor Tarknassus souhlasí s dr. Rocchiovou, že crepuscol zřejmě vykazuje i halucinogenní vlastnosti, které měly v některých případech dopad na standardní fungování mozku a mohly způsobit nepříznivé výkyvy v psychologickém habitu konkrétních členů průzkumných týmů.

Teplota:

Povrchové teploty na planetě Proxima Centauri b jsou proměnlivé, ale mimo ekvatoriální a polární zeměpisné šířky snesitelné.

Průměrné teploty v základním táboře Nula: denní 20–40 °C, noční 0–15 °C.

Voda:

V důsledku velkého množství srážek jsou pro celkový ekosystém planety typické vysoké hladiny vod.

Vodu tvoří kyslík a vodík, je tedy vhodná pro člověka a svým molekulárním složením se podobá sladké vodě na Zemi.

Tekutá voda se hromadí ve formě řek, potoků, jezer, mokřadů a rozsáhlých močálů, nacházejících se ve středně vysokých polohách mírného pásma.

Existence slané vody koncentrované v mořích či oceánech nebyla dosud zjištěna a může ji potvrdit jedině další průzkum odlehlých území.

Terén:

Krajinu tvoří níže položené hory s ostrými hřebeny z drolivých či metamorfovaných hornin, které vystupují z táhlých svahů porostlých bujnou a rozmanitou vegetací a někdy se spojují ve velkolepé osamělé vrcholy.

V některých oblastech majestátní horské stěny často klesají do extrémně úzkých prohlubní či trhlin, jejichž dno se ztrácí ve tmě, téměř v podzemí. Profesor Tarknassus je označuje jako Propadlá údolí.

Propadlá údolí představují nebezpečnou oblast v těsném sousedství horských úpatí, která byla pro jejich příkrost a hloubku na základě oddílu B prováděcích ustanovení označena za zvláštní území s maximálně omezeným přístupem.

Maximální omezení přístupu je odůvodněno rovněž potenciálním nebezpečím ze strany životních forem, které jsou s těmito kvazi-podzemními terénními útvary spojeny.

Biodiverzita:

Probíhá kategorizace rodů a druhů zahrnujících bohatou škálu rostlinných forem života a biologicky rozmanité formy, včetně živočichů a hmyzu blíže neurčeného vymezení.

Byli spatřeni okřídlení tvorové podobní netopýrům nebo některým druhům létavých savců, vzhledem nicméně bližší plazům. V řídkých hejnech vylétají z Propadlých údolí a často se vracejí s čímsi ve spárech, patrně s kořistí.

Vzhledem k tomu, že není známa povaha tvorů dotyčného druhu ani jeho potenciální nebezpečnost, bylo nařízeno se jim vyhýbat. Toto opatření bude přezkoumáno v závislosti na dalších pozorováních a zjištěních ohledně jejich zvyků.

Estetická přitažlivost a vzhled:

Výtvarnice mise Idrissa Perez vyjádřila mimořádné nadšení pro „pokřivené tvary pochmurné, šeré planetární oblohy a její tajuplnou barevnou skladbu zdůrazněnou neodmyslitelnými potemnělými stíny na narudlém nebi, jež místy protínají mohutné svazky nadpozemských paprsků hostitelské hvězdy Proximy Centauri“.

 

Ruptured World – Exoplanetary

Foto: Simon Heath (Bandcamp Ruptured WorldExoplanetary)

 

PŘÍLOHA A

MIMOŘÁDNÁ AKTUALIZACE – KRIVRENOVÉ

Zprávy o krivrenech a pokračujících setkáních s nimi jsou předmětem několika nouzových vysílání, která byla odeslána na Zemi za účelem sběru informací pro předpokládané budoucí mise koloniální expanze.

Profesor Tarknassus schválil poradní statutární nařízení, v němž doporučuje zanechat veškerých cílů mise souvisejících s Proximou Centauri b, neboť zde hrozí krajní nepřátelství.

Krivrenové jsou podle všeho vysoce inteligentní bytosti, stojící v rámci zdejšího planetárního ekosystému na vrcholu potravního řetězce. Vykazují známky sofistikovaných dovedností fonetické komunikace, doprovázené rozsáhlými důkazy o logickém jednání a komplexní schopnosti koordinovat taktické manévry a organizované akty smrtící agrese.

Biomorfní a fyziologické zvláštnosti:

Krivrenové jsou schopni nejrůznějších proměn v reakci na převažující potřeby. Mezi charakteristické mutace patří:

  • spontánní vývoj pilovitých končetin, chrupavčitých hran a páteřních výběžků, jimiž dokážou relativně snadno protnout lidskou svalovinu i kostní struktury;

  • masité sosáky či choboty, kterými pronikají do ran nebo otvorů v lidském těle za účelem vysátí tělních tekutin, a to často až do stádia, kdy pozřou veškerý vnitřní obsah a z těla zbyde pouze seschlý a beztvarý pytel rozmělněných tkání.

Teorie psionického výboje:

Profesor Tarknassus je přesvědčen, že kromě fonetických schopností dokážou krivrenové používat nezvyklou techniku psionického výboje, jejímž prostřednictvím si předávají myšlenky. Dále věří, že tutéž sílu mohou uplatnit k provádění transcendentních, fyzicky koordinovaných akcí, jako například k pohybování předměty. V pozemských podmínkách bývá tato dovednost označována jako psychokineze.

Uvedená teorie zahrnuje možnost, že jsou s to využívat psionické nadání jako potenciální energetickou zbraň. Členové expedičních průzkumných skupin opakovaně hlásili případy spontánního vznícení svých společníků v důsledku působení zjevné, byť neviděné síly.

Někteří dokonce popsali do určité míry viditelné zvlnění vzduchu, připomínající horizontální trajektorii transparentního výboje, který společníky zřejmě zasáhl přímo v okamžiku výbuchu.

 

Ruptured World – Exoplanetary

Foto: Simon Heath (Bandcamp Ruptured WorldExoplanetary)

 

PŘÍLOHA B

AKTUALIZACE POZOROVÁNÍ – PRVOTNÍ ENERGETICKÉ STRUKTURY

V oblastech, kde se horské hřebeny zužují do výrazných osamělých vrcholů, lze spatřit zvláštní trojúhelníkové stavby, vztyčené coby pokračování vrcholů, na nichž byly zbudovány.

Za soumraku se téměř bez výjimky alespoň jedna z těchto staveb vždy rozzáří pulzujícím zdrojem energie. Profesor Tarknassus popisuje tento jev jako zářící splynutí prvotních energií.

Účel těchto prvotních energetických struktur i způsob jejich aktivace zůstává záhadou. Pozorování nicméně ukázala, že připomínají tajemné či starobylé architektonické motivy podobné duchovním nebo náboženským symbolům, jejichž význam zdaleka přesahuje jejich materiální konstrukci.

 

Ruptured World – Exoplanetary

Foto: Simon Heath (Bandcamp Ruptured WorldExoplanetary)

 

Ze zvukových stop a bookletu hudebního alba

Exoplanetary

vydaného roku 2018

labelem Cryo Chamber

přeložili Roman Tilcer a Háta Kreisinger Komňacká

 

Album můžete v digitální i fyzické podobě zakoupit zde.


Alistair Rennie – Ruptured World

Foto: Casey Rennie

 

Alistair Rennie je autorem románu Chmurný Válečník. Dále publikoval temnou fantasy, horory, science fiction, eseje a básně například v antologiích New Weird: Trochu divná fantastika, DOA III: Extreme Horror Anthology Mechanical Animals: Tales at the Crux of Creatures and Tech, v časopisech Pevnost, XB-1, Weird Tales, Electric Velocipede Mythic Delirium nebo na webu Weird Fiction Review.

Současně stojí za hudebním projektem Ruptured World, zaměřeným na temný filmový ambient.

Narodil se a vyrostl na severu Skotska, deset let žil Itálii a nyní žije v Edinburghu na jihu Skotska. Na univerzitě v Aberdeenu získal čestný titul z literatury a na univerzitě v Edinburghu doktorát z literatury. Je vyučeným malířem a natěračem a má četné zkušenosti se zdoláváním kopců a hor v západní Skotské vysočině, v horském pásmu Cairngorms a v italských Dolomitech.